W Dz.U. z 5 kwietnia 2016 r. pod poz. 452 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie określa m.in.:

  • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz jego wzór;
  • termin przekazania karty wypoczynku;
  • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika;
  • program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć;
  • wzór karty kwalifikacyjnej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku;
  • dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu.

Rozporządzenie obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

Więcej o nowych zasadach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży piszemy w poradzie „Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży”.