W Dz.U z 24 marca 2016 r. pod poz. 395 opublikowano Ustawę z 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Senatowi RP powierzono opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Senat realizuje tę opiekę poprzez współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.

Zlecanie realizacji tych zadań może polegać na:

  • powierzaniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
  • wspieraniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ustawa obowiązuje od 25 marca 2016 r.