W Dz.U. z 1 kwietnia 2016 r. pod poz. 441 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Od 1 stycznia 2016 r. gmina (powiat, województwo) może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. samorządowym instytucjom kultury. Wspólną obsługę (jako jednostki obsługujące) mogą prowadzić wyznaczone samorządowe jednostki organizacyjne. W zakresie sprawozdawczości budżetowej kierownicy jednostek obsługujących mają obowiązek m.in.:

  • sporządzać i przekazywać sprawozdania w imieniu jednostki (odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych) — Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50,
  • sporządzania sprawozdań jednostkowych,
  • podpisywać sprawozdania,
  • terminowo przekazywać sprawozdania ich odbiorcom.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.