W Dz.U. z 20 kwietnia 2016 r. pod poz. 551 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie określa:

  • warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
  • sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów,
  • tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą,
  • wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą.

Rozporządzenie weszło w życie 21 kwietnia 2016 r.