W Dz.U. z 24 marca 2016 r. pod poz. 390 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Wprowadzono zasadę, że wnoszący opłatę w formie znaków opłaty sądowej dołącza do wniosku lub zapytania albo przedstawia pracownikowi przyjmującemu wniosek lub zapytanie znak opłaty sądowej wygenerowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej.

Skasowanie znaku opłaty sądowej przez pracownika upoważnionego do wydania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym odbywa się także w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej, przez nadanie znakowi opłaty sądowej statusu „wykorzystany” po udzieleniu informacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.