W Dz.U. z 10 maja 2016 r. pod poz. 644 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzór, a także szczegółową treść wpisów w tej ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 20 maja 2016 r.