W Dz.U. z 25 kwietnia 2016 r. pod poz. 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Rozporządzenie określa uproszczone wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 26 lutego 2016 r. poz. 239).

Chodzi tu o tzw. tryb małych zleceń z pominięciem procedury konkursu. Dotyczy to zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniających łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Rozporządzenie weszło w życie 10 maja 2016 r.