W Dz.U. z 31 maja 2016 r. pod poz. 735 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Rozporządzenie wskazuje, że ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych mają opracowywać plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w sposób, w trybie i w terminach określonych w rozporządzeniu.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 maja 2016 r.