W Dz.U. z 4 czerwca 2016 r. pod poz. 779 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 maja 2016 r.

Określono w nim niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim dla:

  • nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu;
  • programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim;
  • programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 5 lipca 2016 r.