W Dz.U. z 17 czerwca 2016 r. pod poz. 868 opublikowano Ustawę z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Określa ona zasady:

  • delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług;
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników;
  • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników na terytorium RP i z tego terytorium;
  • ochrony pracowników delegowanych na terytorium RP i z tego terytorium;
  • postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

Wprowadzono także zmianę w Ustawie z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.), polegającą na przeredagowaniu przepisu ograniczającego dostęp do informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów. Do ustawy o muzeach dodano art. 30a i jednocześnie uchylono art. 31a.

Ustawa obowiązuje od 18 czerwca 2016 r.