W Dz.U. z 30 czerwca 2016 r. pod poz. 951 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
  • terminy składania i wzory: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P), a także wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (Wn-D), wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku;
  • wymogi, które muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Rozporządzenie to obowiązuje od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.