W Dz.U. z 27 czerwca 2016 r. pod poz. 910 opublikowano Ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy.

Nowelizacja dotyczy przepisów regulujących zasady nawiązywania stosunku pracy. Według zmienionej treści art. 29 § 2 kp, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Przed zmianą pracodawca powinien wywiązać się z tego obowiązku najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Ponadto pracodawca:

  • ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy (młodocianego z wykazem lekkich prac) przed dopuszczeniem go do pracy (przed zmianą obowiązek ten pracodawca musiał spełnić przed rozpoczęciem pracy przez te osoby),
  • podlega grzywnie, jeśli nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy (przed zmianą grzywna groziła za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę).

Zmiany w kp wejdą w życie 1 września 2016 r.