W Dz.U. z 12 lipca 2016 r. pod poz. 1011 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.

Rozporządzenie określa maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym nakładanych przez muzea państwowe lub samorządowe.

Maksymalne stawki opłat wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji:

 1. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego — 118 zł za jednorazowe udostępnienie;
 2. w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej — 172 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym;
 3. w postaci fotografii:
  • a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 × 60 cm — 168 zł,
  • b) za 1 m2 w formacie większym niż określony wyżej — 513 zł;
 4. w postaci papierowej:
  • a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego w formacie:
   • A4 — 33 zł,
   • A3 — 61 zł;
  • b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego w formacie:
   • A4 — 25 zł,
   • A3 — 45 zł;
 5. w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy — 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
 6. w sposób lub w postaciach innych niż określone wyżej — 86 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 lipca 2016 r.

O obowiązkach instytucji kultury dotyczących udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania pisaliśmy w poprzednim numerze Poradnika Instytucji Kultury, w poradzie „Udostępnianie przez instytucje kultury informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania”.