W Dz.U. z 27 lipca 2016 r. pod poz. 1121 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W zmienianym Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 6 sierpnia 2014 r. poz. 1053), dalej: rozporządzenie, ustalono klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów oraz środków publicznych m.in. według działów oraz rozdziałów (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

W dziale 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uchylono rozdziały:

  • 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
  • 92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa.

Natomiast po rozdziale 92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dodano rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.

Rozporządzenie zmieniające w części uchylającej wymienione dwa rozdziały wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., natomiast w części, w której dodano nowy rozdział, obowiązuje od 28 lipca 2016 r.