W Dz.U. z 19 lipca 2016 r. pod poz. 1053 opublikowano Ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

W Ustawie 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502 ze zm.), dalej: kp, wprowadzono zmianę w art. 176 kp.

Według jego nowego brzmienia kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Natomiast Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac obejmujący prace:

  • związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
  • mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania

– kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Poprzednio art. 176 kp stanowił, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Ustawa obowiązuje od 3 sierpnia 2016 r.