W Dz.U. z 17 sierpnia 2016 r. pod poz. 1265 opublikowano Ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza minimalną stawkę godzinową, czyli minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Dla potrzeb tej stawki przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi to:

  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub w państwie EOG, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
  • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług (art. 734 i 750 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej: kc), na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Wprowadzono zasady, zgodnie z którymi:

  • w przypadku umów-zlecenia i umów o świadczenie usług, wykonywanych przez zleceniobiorcę, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług otrzymywali kwotę nie niższą niż wysokość minimalnej stawki godzinowej;
  • strony umów-zlecenia i umów o świadczenie usług powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (jeśli strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia);
  • zlecający ma obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające tę liczbę przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne;
  • przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do niektórych umów wymienionych w art. 8c Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (m.in. umów-zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a także szeregu wymienionych umów opiekuńczych).

Dodatkowo wprowadzono przepis karny, z którego wynika, że ten, kto wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 2017 r. przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2016 r. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek. Wysokość tej stawki Prezes Rady Ministrów powinien ogłosić w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia najpóźniej do 30 września 2016 r. (art. 7 ustawy).

Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., jej art. 7 obowiązuje od 17 sierpnia 2016 r.