W Dz.U. z 8 września 2016 r. pod poz. 1426 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2017 r. określono w załączniku do rozporządzenia. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w 2017 r. i danych za 2017 r. oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 września 2016 r.