W Dz.U. 19 sierpnia 2016 r. pod poz. 1300 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Dotyczy to następujących wzorów:

  • oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego (art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej: ustawa) — chodzi o ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach specjalnych;
  • oferty realizacji zadania publicznego raz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego (art. 14 ust. 1a i 2 ustawy) — chodzi o zlecenie realizacji zadania publicznego przez operatora projektu jego realizatorom;
  • ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (art. 16 ust. 1 i 6 ustawy) — chodzi o umowę o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych;
  • ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (art. 16 ust. 1a i 6 ustawy) — chodzi o umowę określającą zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów;
  • sprawozdania z wykonania zadania publicznego (art. 18 ust. 4 i 5 ustawy).

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 3 września 2016 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia.
To samo dotyczy ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed tym dniem.

Rozporządzenie obowiązuje od 3 września 2016 r.