Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 19 września 2016 r. poz. 1506);
  • o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 21 września 2016 r. poz. 1518);
  • o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 26 września 2916 r. poz. 1541);
  • o usługach płatniczych (Dz.U. z 29 wrześ-nia 2016 r. poz. 1572);
  • o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 29 września 2016 r. poz. 1575);
  • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 4 października 2016 r. poz. 1610);
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 6 października 2016 r. poz. 1629);
  • o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 10 października 2016 r. poz. 1654);
  • Kodeks pracy (Dz.U. z 12 października 2016 r. poz. 1666);

a także Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 20 września 2016 r. poz. 1509).