W Dz.U. z 5 października 2016 r. pod poz. 1612 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Przeniesiono planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, w części 24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z działu 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 750 — Administracja publiczna.
Przesunięcie dotyczy zadań przejętych przez MKiDN w związku ze zniesieniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z likwidacją Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rozporządzenie obowiązuje od 6 października 2016 r., z mocą od 31 lipca 2016 r.