W Dz.U. z 27 września 2016 r. pod poz. 1549 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację zadań określonych w dwóch unijnych przepisach, tj.:

  • w art. 59 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy oraz przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 320 ze zm.), oraz
  • w art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 487 ze zm.).

Z pierwszego z tych przepisów wynika, że z inicjatywy państwa członkowskiego ze środków wymienionych w nim funduszy można wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu. Środki te państwo członkowskie może wykorzystać do wspierania przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym takich jak systemy elektronicznej wymiany danych, oraz działań mających na celu wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania tych funduszy. Można je także wykorzystać do wspierania przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie potencjału właściwych partnerów oraz wymiany dobrych praktyk między nimi.

Zgodnie z drugim przepisem, z inicjatywy państw członkowskich do 4% całkowitej kwoty w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich można przeznaczyć na wymienione wyżej zadania oraz na pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Rozporządzenie określa:

  • tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy;
  • szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy technicznej;
  • szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc techniczna;
  • wysokość zmniejszeń kwot pomocy technicznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 5 października 2016 r.