W Dz.U. z 29 września 2016 r. pod poz. 1579 opublikowano Ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Ustawa określa:

  • krajową infrastrukturę zaufania,
  • działalność dostawców usług zaufania, w tym zawieszanie certyfikatów podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych,
  • tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej,
  • nadzór nad dostawcami usług zaufania.

Natomiast przepisów ustawy nie stosuje się do identyfikacji elektronicznej lub świadczenia usług zaufania wykorzystywanych wyłącznie w zamkniętych systemach wynikających z przepisów prawa, porozumień lub umów zawartych przez określoną grupę uczestników.

Ustawa zmienia też szereg aktów prawnych w zakresie składania dokumentów w postaci dokumentu elektronicznego. Chodzi o przepisy dotyczące m.in. ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podatków i opłat lokalnych, postępowań administracyjnych, sądów powszechnych, radców prawnych, samorządu terytorialnego itd.

Ustawa obowiązuje od 7 października 2016 r.