W Dz.U. z 28 października 2016 r. pod poz. 1775 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

W wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MKiDN z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych (dalej: rozporządzenie w sprawie bibliotek naukowych) wymieniono 28 bibliotek naukowych, a po zmianie należy dodać 2 następne.

Są to:

  • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
  • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu.

Biblioteki naukowe (art. 21 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach):

  • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo–badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
  • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

Do bibliotek naukowych można zaliczyć bibliotekę spełniającą wymienione wyżej wymogi, w której (§ 2 rozporządzenia w sprawie bibliotek naukowych):

  • znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań;
  • zatrudniono co najmniej jednego pracownika ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzącego działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę;
  • znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.

Z wnioskiem do MKiDN o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych występuje organizator biblioteki. Do wniosku dołącza się (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bibliotek naukowych):

  • akt o utworzeniu biblioteki oraz jej statut — w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną;
  • statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka, oraz regulamin biblioteki — w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej;
  • informację o spełnianiu przez bibliotekę wymienionych wyżej wymogów i kryteriów.

Co 3 lata Krajowa Rada Biblioteczna ocenia, czy biblioteka naukowa spełnia wymienione wymogi i kryteria.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 listopada 2016 r.