W Dz.U. z 4 listopada 2016 r. pod poz. 1809 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaniechano więc poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych świadczeń otrzymywanych w zakresie działań podejmowanych zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa).

Chodzi m.in. o świadczenia dla bezrobotnych, tj.:

  • z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy (program specjalny to zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy);
  • ryczałt na przejazdy na szkolenia oraz ryczałt na zakwaterowanie otrzymane w ramach bonu szkoleniowego, ryczałt na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 ustawy.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 listopada 2016 r.