W Dz.U. z 28 października 2016 r. pod poz. 1778 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Formularz zawiadomienia obowiązuje w wersji ZAW-K(3). W części D poz. 17 wzoru nadano brzmienie: „Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego — kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP”.

Poprzednio, w przypadku dokumentu w formie elektronicznej chodziło o bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Warto przypomnieć, że organy podatkowe, poza przewidzianymi w przepisach wyjątkami, zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący sporządza adnotację.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 października 2016 r.