W Dz.U. z 29 listopada 2016 r. pod poz. 1921 opublikowano Ustawę z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W art. 84 Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej: ustawa systemowa, dodano ust. 7a, zgodnie z którym w przypadku osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji nie wydaje się później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie. Chodzi tu o decyzję ustalającą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Zgodnie z art. 84 ust. 7 ustawy systemowej, należności te ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się ustalającej je decyzji.

Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Od 14 grudnia 2016 r. organ rentowy nie wydaje osobie, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, decyzji ustalającej kwoty nienależnie pobranych przez nią świadczeń oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia, jeżeli od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano, upłynął 5-letni termin. Postępowania w tych sprawach wszczęte i niezakończone wydaniem decyzji podlegają umorzeniu.

Wprowadzony przepis art. 84 ust. 7a ustawy systemowej stosuje się do rozpoznania odwołań od decyzji ustalających kwoty nienależnie pobranych świadczeń oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia wniesionych i nierozpatrzonych przed 14 grudnia 2016 r.

Ustawa obowiązuje od 14 grudnia 2016 r.