W Dz.U. z 2 grudnia 2016 r. pod poz. 1947 opublikowano Ustawę z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Określa ona:

 • zadania, organy i organizację Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS);
 • formy realizacji niektórych zadań KAS i szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;
 • warunki pracy i służby;
 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową:

 • wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego UE, a także
 • zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze. Ważne znaczenie mają tu przepisy Ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2 grudnia 2016 r. poz. 1948). Wprowadza ona zmiany m.in. w następujących ustawach z:

 • 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 • 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tracą moc ustawy:

 • z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;
 • z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych;
 • z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
 • z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.

Poza tym zniesiono dotychczasowe urzędy i stanowiska:

 • Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
 • Szefa Służby Celnej;
 • dyrektorów izb skarbowych;
 • dyrektorów izb celnych;
 • dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
 • naczelników urzędów celnych.

Ponadto:

 • ustanowiono organy KAS, tj. Szefa, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, a także naczelnika urzędu celno-skarbowego (naczelnicy urzędów skarbowych stają się organami KAS);
 • utworzono: Krajową Informację Skarbową, urzędy celno-skarbowe, a także Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie 1 marca 2017 r.