W Dz.U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych — KŚT; dalej: KŚT 2016.

Dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych — KŚT (Dz.U. nr 242, poz. 1622 ze zm.) stosuje się do 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których mowa w ustawach: z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych;
  • w pozostałych sprawach — jednocześnie z KŚT 2016.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.