W Dz.U. z 9 listopada 2016 r. pod poz. 1823 opublikowano Ustawę z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Ustawa reguluje:

 • obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • obowiązki przedsiębiorców;
 • zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Co istotne, zmiany pod kątem respektowania praw konsumenta wprowadzono także w innych ustawach, tj. m.in.:

 • z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego — w zakresie m.in. zapisu polubownego;
 • z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — w zakresie m.in. wprowadzenia koordynatora do spraw negocjacji;
 • z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej — w zakresie m.in. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz stałych sądów polubownych;
 • z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — w zakresie m.in. Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne — w zakresie m.in. sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 • z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe — w zakresie m.in. sporu cywilnoprawnego między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym.

Ustawa wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r.