W Dz.U. z 29 listopada 2016 r. pod poz. 1920 opublikowano Ustawę z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ustawa). Reguluje ona zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej oraz organy właściwe w sprawach w niej uregulowanych.

Ustawa dotyczy także zamawiających, którymi są m.in. podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp, czyli m.in. jednostek sektora finansów publicznych.

Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem (art. 3 ustawy).

W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:

  • wykonania robót budowlanych — wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);
  • świadczenia usług i zarządzania tymi usługami — wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).

Co ważne, koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą.

Przepisy ustawy stosuje się do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pzp.

Natomiast nie stosuje się ich w przypadkach wymienionych w art. 5 ustawy (m.in. w sprawach bezpieczeństwa, prawnych, finansowych, pożyczek i kredytów itd.). Ustawa wprowadza też zmiany w innych ustawach, m.in. w pzp, a także w Ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi utraciła moc. Jednak do skarg wniesionych do sądu administracyjnego oraz do postępowań o zawarcie umowy koncesji, o których mowa w uchylonej ustawie, wszczętych i niezakończonych przed 14 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do umów koncesji zawartych w następstwie przeprowadzenia postępowań o zawarcie umowy koncesji wszczętych przed 14 grudnia 2016 r. również stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa w większości weszła w życie 14 grudnia 2016 r.