W Dz.U. z 29 listopada 2016 r. pod poz. 1926 opublikowano Ustawę z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja wprowadza nową skalę podatkową (art. 27 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof).

  • Podstawa obliczenia podatku (w zł): do 85 528 — podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek
  • Podstawa obliczenia podatku (w zł): ponad 85 528 — podatek wynosi: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Na nowych zasadach ustala się wysokość kwoty zmniejszającej podatek wspomnianej w skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu podatkowym PIT wynosi:

  • 1188 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;
  • 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
  • 556,02 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Nowelizacja nie wprowadza zmian w wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, która nadal w 2017 r. wynosi 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł ÷ 12 miesięcy). Jak wynika z art. 27 ust. 1b updof, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, w przypadku podatników, których dochody:

  • nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali, tj. 85 528 zł — kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w skali podatkowej, wynosi 556,02 zł rocznie;
  • przekroczą 85 528 zł — zaliczki nie pomniejsza się o kwotę 556,02 zł.

Przepisy updof w brzmieniu nadanym nowelizacją mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Natomiast przy obliczeniu podatku za 2016 r. obowiązuje dotychczasowa skala podatkowa w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. Skala ta wygląda następująco:

  • Podstawa obliczenia podatku (w zł): do 85 528 — podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • Podstawa obliczenia podatku (w zł): ponad 85 528 — podatek wynosi: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.