W Dz.U. z 23 listopada 2016 r. pod poz. 1887 opublikowano Ustawę z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Nowelizacja dotyczy uwzględnienia zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa w przepisach ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przede wszystkim:

  1. zabytki te wpisuje się do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Wpis do tego rejestru ma ogromne znaczenie dla zachowania własności utraconej rzeczy ruchomej przez prawowitego właściciela. Nie pozwala bowiem na nabycie takiej rzeczy ruchomej przez inny podmiot w dobrej wierze. Mając na uwadze, że zabytki wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa posiadają szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego, ich prawowici właściciele, w tym muzea, biblioteki i archiwa, powinni korzystać z tego rozwiązania prawnego;
  2. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich także przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa ma obowiązek zapewnić kierowanie tymi pracami oraz badaniami albo samodzielne ich wykonywanie przez osoby spełniające odpowiednio wymagania.

Pracami tymi może więc kierować osoba, która:

  • ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach albo
  • posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie — oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, lub przy innych zabytkach.

Przy czym udział w tych pracach lub badaniach potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach albo zatrudnienie przy tych pracach wydane przez:

  • kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo
  • osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Natomiast przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed 26 sierpnia 2011 r.

Ustawa obowiązuje od 25 listopada 2016 r.