W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2248 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. poz. 2094), w publicznych szkołach artystycznych:

  • aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502),
  • aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601),
  • muzyk (symbol cyfrowy 343602),
  • plastyk (symbol cyfrowy 343204),
  • tancerz (symbol cyfrowy 343701).

Do rozporządzenia dołączono 6 załączników, z których:

  • nr 1 określa efekty kształcenia wspólne dla wymienionych zawodów,
  • nr 2–6 określają wspomniane wyżej podstawy programowe.

Podstawy programowe określone w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, we wszystkich klasach (semestrach) publicznych szkół artystycznych.

Utraciło moc rozporządzenie MKiDN z 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1039).

Jednak w publicznych szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla tych szkół, określoną odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do tego rozporządzenia, do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez te szkoły, o której mowa w art. 13 Ustawy z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010 ze zm.).

Chodzi tu o zniesioną od 1 września 2018 r. dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury.

Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2016 r.