W Dz.U. z 28 grudnia 2016 r. pod poz. 2190 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne:

  • na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) — ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.;
  • przyjeżdżające do RP z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+” — ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2016 r.