W Dz.U. z 22 grudnia 2016 r. pod poz. 2111 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów upoważniono do uznawania nabytych w innych niż RP państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EFTA — stronach umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika.

Rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2017 r.