W Dz.U. z 16 grudnia 2016 r. pod poz. 2056 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa.

Rozporządzenie określa:

  • warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności,
  • warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności,
  • sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego i przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż RP państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EFTA — stronach umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania na terytorium RP wymienionego wyżej zawodu konserwatora zabytków.

Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2016 r.