W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2303 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej.

Określa ono w załączniku wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej — VAT-28(28).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2017 r.