W Dz.U. z 20 grudnia 2016 r. pod poz. 2090 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Rozporządzenie przesunęło datę wejścia w życie wzoru z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r., a weszło w życie 1 stycznia 2017 r.