W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2301 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Określono w nim wzory:

  • zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług — VAT-R(13) (zał. nr 1 do rozporządzenia);
  • potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT — VAT-5 (zał. nr 2 do rozporządzenia);
  • potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE — VAT-5UE (zał. nr 3 do rozporządzenia);
  • zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług — VAT-Z(5) (zał. nr 4 do rozporządzenia).

Wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie VAT określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 539 ze zm.) można stosować nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2017 r.