W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2259 opublikowano Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Państwową osobą prawną w rozumieniu tej ustawy jest m.in.:

  • państwowa instytucja kultury;
  • Polski Instytut Sztuki Filmowej;
  • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
  • Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Ustawa reguluje kwestie związane m.in. z:

  • radami do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
  • zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa innym niż akcje;
  • nadzorem nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych (wprowadzono m.in. zasadę, zgodnie z którą dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 zł);
  • ewidencji mienia Skarbu Państwa.

Jak wynika z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 r.