W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2255 opublikowano Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach wielu ustaw, tj. m.in. w:

  • Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) — m.in. wprowadzono zasadę, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą;
  • Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) — wprowadzono m.in. wydawanie przez Ministra Finansów objaśnień podatkowych (wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego), a także przyjęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej Ministra Finansów (chodzi o wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego).

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie 1 stycznia 2017 r.