W Dz.U. z 15 grudnia 2016 r. pod poz. 2024 opublikowano Ustawę z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie:

  • weryfikacji zasadności zwrotu różnicy VAT (może ona obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji);
  • wykreślenia z urzędu z rejestru jako podatnik VAT (podlega temu także m.in. podatnik, który wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, nie składał niektórych deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały itd.);
  • dodatkowego zobowiązania podatkowego — w dziale XI dodano rozdział 5 (naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wysokość kwot podatku w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe);
  • limitu zwolnienia podmiotowego, który zwiększono do 200 000 zł.

Ustawa w zdecydowanej większości weszła w życie 1 stycznia 2017 r.