W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2249 opublikowano Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Ustawa zmienia zasady udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Zezwolenia nie wymaga się m.in. w przypadku:

  • krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 (przed zmianą chodziło o krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat);
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, a także 50 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew (przed zmianą było to odpowiednio: 5 cm, 35 cm i 25 cm).

Zezwolenie nie będzie też wymagane w przypadku drzew lub krzewów:

  • które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Rada gminy może, w drodze uchwały, określić inne wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Rada będzie musiała brać pod uwagę następujące kryteria:

  • gatunek lub wiek drzewa lub krzewu,
  • albo obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku,
  • albo cel usunięcia drzewa lub krzewu (związany lub niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej),
  • albo cechy nieruchomości, tj. m.in. objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, wpisanie do rejestru zabytków, położenie w pasie drogowym drogi publicznej itd.

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa też wysokość stawek opłat jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

  • rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
  • obwód pnia drzewa albo powierzchnię krzewu lub krzewów rosnących w skupisku.

Jeżeli rada gminy nie określi w ten sposób wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu będą miały zastosowanie maksymalne stawki, które zgodnie z nowelizacją nie mogą przekraczać 500 zł — za usuwanie drzewa oraz 200 zł — za usuwanie krzewów.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 r.