W Dz.U. z 23 stycznia 2017 r. pod poz. 138 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Wprowadzono wzory pełnomocnictw na formularzach według następujących wersji:

  • pełnomocnictwo ogólne PPO-1(2) oraz
  • zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1(1).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 marca 2017 r.