W Dz.U. z 17 stycznia 2017 r. pod poz. 108 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2017 z 16 grudnia 2016 r.

W tabeli obejmującej wydatki budżetowe na 2017 r. (zestawienie zbiorcze według działów) na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 2 255 811 000 zł.

Ustawa budżetowa weszła w życie od 17 stycznia 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.