W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 62 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika.

Rozporządzenie określa:

  • warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności,
  • warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności,
  • sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego i przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż RP państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EFTA — stronach umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania na terytorium RP zawodu muzealnika.

Do wniosków o odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności złożonych i nierozpatrzonych przed 12 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed tym dniem. Także osoby będące na stażu adaptacyjnym 12 stycznia 2017 r. odbywają go na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Chodzi tu o Rozporządzenie MKiDN z 19 maja 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika (Dz.U. poz. 725), które utraciło moc 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 stycznia 2017 r.