W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 57 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS oraz MKiDN z 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.

Do wykazu organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm., dalej: prawo pocztowe), dodano:

  • Fundację Świat Według Ludwika Braille’a w Lublinie;
  • Stowarzyszenie WMW — Wspólnie Można Więcej w Krakowie.

Z art. 26 ust. 1 prawa pocztowego wynika, że przesyłka dla ociemniałych nadana m.in. przez bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej, jest wolna od opłaty za usługę pocztową ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od której jest uzależniona wysokość opłaty. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Rozporządzenie weszło w życie 26 stycznia 2017 r.