W Dz.U. z 13 lutego 2017 r. pod poz. 244 opublikowano Ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Do ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm., dalej: kk) nowelizacja wprowadza m.in. kary za przestępstwa wobec faktur, o których mowa w art. 2 pkt 31 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., dalej: ustawa o VAT). Chodzi o fakturę rozumianą jako dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie.

 • Rodzaj przestępstwa: Kto w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa (art. 270a § 1 kk)
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
 • Rodzaj przestępstwa: Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w art. 270a § 1 kk wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 270a § 2 kk)
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności nie krócej niż na lat 3
 • Rodzaj przestępstwa: W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 270a § 1 lub 2 kk
 • Kara: podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
 • Rodzaj przestępstwa: Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa (art. 271a § 1 kk)
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
 • Rodzaj przestępstwa: Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w art. 271a § 1 kk wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 271a § 2 kk)
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności minimalnie na 3 lata
 • Rodzaj przestępstwa: W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 271a § 1 lub 2 kk
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
 • Rodzaj przestępstwa: Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 kk wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (art. 277a § 1 kk)
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności
 • Rodzaj przestępstwa: W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 277a § 1 kk
 • Kara: podlega karze pozbawienia wolności do lat 5

W razie skazania za przestępstwo określone w tabeli — grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.
Warto też dodać, że (art. 115 § 5 i 6 kk):

 • mienie znacznej wartości to mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł;
 • mienie wielkiej wartości to mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 zł.

Sąd, zwykle na wniosek prokuratora, może:

 • zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział;
 • odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa, który, oprócz spełnienia opisanych wyżej warunków zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Nadzwyczajne złagodzenie kary stosuje się także do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie znane jemu, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.

Nowelizacja kk obowiązuje od 1 marca 2017 r.