W Dz.U. z 14 lutego 2017 r. pod poz. 249 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Zmieniono m.in. wzór formularza:

  • K-03 — sprawozdanie biblioteki,
  • PNT-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),
  • PNT-01/a — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 lutego 2017 r.