W Dz.U. z 24 lutego 2017 r. opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 17 lutego 2017 r. w sprawie nowych wzorów wniosków.

Nowe wzory:

  • o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (poz. 343) — dotyczy to wzoru formularza ORD-IN(8), tj. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;
  • o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (poz. 352) — dotyczy to wzoru formularza ORD-OG(3), tj. wniosku o wydanie interpretacji ogólnej;
  • wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (poz. 353) — dotyczy to wzoru formularza ORD-WS(2), tj. wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jako organ, do którego należy kierować wniosek, nowe rozporządzenia wskazują Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). W poprzednich wersjach wniosków do wydawania interpretacji indywidualnych upoważniono pięciu dyrektorów izb skarbowych.

Warto przypomnieć, że od 1 marca 2017 r. interpretację indywidualną, czyli interpretację przepisów prawa podatkowego, na wniosek zainteresowanego (w jego indywidualnej sprawie) wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (art. 14b § 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest bowiem organem podatkowym — jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej).

Opłatę za wniosek należy uiszczać na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej. Poprzednio opłatę wpłacało się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej. Dodatkowo, w Dz.U. z 24 lutego 2017 r. pod poz. 341 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej upoważniono do:

  • wydawania (jako organ pierwszej instancji) postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych;
  • występowania z pisemnym żądaniem do organów podatkowych o niezwłoczne przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

Wszystkie wymienione rozporządzenia obowiązują od 1 marca 2017 r.